Προσκλήσεις φορέων δημοσίου
banner-01

Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα οποία συγχρηματοδοτείται το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, υλοποιούνται μέσα από επιχειρησιακά προγράμματα.Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι πολυετή προγράμματα που ισχύουν για όλη την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 και συνδέονται με τομείς ή/και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.Η αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπει:

  • 7 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων για την Αγροτική Ανάπτυξη και την Αλιεία) που αφορούν ένα ή περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα και
  • 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, που περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας.

Επιπλέον, η Ελλάδα συμμετέχει σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, 5 εκ των οποίων είναι διμερή δηλαδή αφορούν τη συνεργασία με ισάριθμες χώρες που γειτνιάζουν με την Ελλάδα.Τα Προγράμματα εκπονήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας σε συνεργασία και διαβούλευση με τους κοινωνικο-οικονομικούς εταίρους και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάθε Πρόγραμμα περιλαμβάνει στρατηγικές προτεραιότητες και ενδεικτικές δράσεις που διαμορφώνουν τη συνεισφορά του στην υλοποίηση των στόχων του ΕΣΠΑ και κατ’ επέκταση στην υλοποίηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Με στόχο την μέγιστη αξιοποίηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 -2020 από τους Δήμους,  η εταιρία μας παρέχει σε χαμηλό κόστος την υπηρεσία

«ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΕΣ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020»» Η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνει :

  • Αξιολόγηση προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013
  • Δυνατότητες προσθήκης ώριμων έργων στη νέα προγραμματική περίοδο
  • Έλεγχος – πιστοποίηση επιχειρησιακής – διοικητικής ικανότητας
  • Ετοιμασία – εκπαίδευση υπαλλήλων Δήμου για υποβολή προτάσεων
  • Έλεγχος Υφιστάμενων έργων σύμφωνα με τον Ν 4412/2016

Η εταιρία μας διαθέτει το επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό για την ενημέρωση, υποβολή και διοίκηση των προγραμμάτων τόσο σε επίπεδο Δήμων όσο και σε επίπεδο Περιφερειών.

Η ομάδα εργασίας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την μεθοδολογία PRINCE 2 2017

Περιφερειακά Προγράμματα Χρηματοδότησης
Read More
ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Read More
Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg)
Read More
Απαιτήσεις – Αναγκαίες Προδιαγραφές για Υποβολή Πρότασης
Read More
Διαδικασία Υποβολής Πρότασης ΟΠΣ
Read More
Χρήσιμα Έγγραφα DOWNLOADS

Χρήσιμα Έγγραφα DOWNLOADS

Θέλετε να σας καλέσουμε;

Αφήστε τα στοιχεία σας στη διπλανή φόρμα και το συντομότερο δυνατόν θα έρθουμε σε επικοινωνίας μαζί σας!

Θα ήθελα να μιλήσουμε για: